Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Koncepcja funkcjonowania przedszkola na lata 2013 - 2018

Opublikowano: poniedziałek, 10, luty 2014 Iza Łabudzka

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W JÓZEFOWIE
na lata 2013/ 2018

"... Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy. Stymulowanie rozwoju jest łatwiejsze od liczenia późniejszych strat ..."

Maria Kielar

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. – Podstawa Programowa Wychowania

Przedszkolnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

3. Statut Przedszkola.

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczym

2. Programie adaptacyjnym

3. Rocznym planie pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Koncepcja przedszkola będzie analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

O NASZEJ PLACÓWCE

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Józefowie jest placówką publiczną. Zlokalizowane jest w trzech budynkach w których mieści się 12 oddziałów ( w tym oddział integracyjny oraz oddział pięciogodzinny realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) o łącznej liczbie 295 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Siedziba główna przedszkola mieści się przy ul. Sosnowej 17 - pięć oddziałów, drugi z budynków znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 1a - cztery oddziały, trzeci przy ul. Parkowej 4 - trzy oddziały. Wszystkie budynki zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie. Przedszkole posiada 3 ogrodzone ogrody przedszkolne wyposażone w różnego rodzaju elementy placów zabaw oraz w godzinach 8:00 – 12:00 do dyspozycji boisko. Teren wokół budynku przedszkolnego jest zagospodarowany: posiada część ogrodową ( rabaty, klomby, uprawy, alejki spacerowe) i część spacerowo- rekreacyjną. Baza zapewnia obcowanie z przyrodą, kulturą regionu. Wewnątrz budynku są: duże sale, sala gimnastyczna, gabinety specjalistów( logopeda, psycholog, nauczyciel wspierający), biblioteczki wyposażone w literaturę pedagogiczną

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach do 6:30 do 18:00

Przedszkole zatrudnia 56 pracowników w tym 25 wykwalifikowanych nauczycieli, terapeutę, fizjoterapeutę, dwóch specjalistów logopedii, psychologa.

WIZJA- NASZE PRZEDSZKOLE

Jesteśmy placówką przedszkolną, w której toczy się proces wychowawczo- dydaktyczny obejmujący przekaz i ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego z silnym akcentem na proekologiczny styl życia.

1.Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.

2.Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3.Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności".

4.Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5.Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6.Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczna.

7.Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8.Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikacje interpersonalną.

9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

10. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

11.Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Pracujemy z dzieckiem poprzez odkrywanie, doświadczanie, przeżywanie

i działalność praktyczną, dzięki czemu nasi wychowankowie są - ciekawi świata, radośni, twórczy i samodzielni, mają potrzebę wiedzy i rozumienia, szanują ludzi i przyrodę, są uczciwi i prawdomówni, kulturalni i tolerancyjni, świadomi zagrożeń. Są wrażliwi, a ich potencjał twórczy znajduje wyraz w kreacjach plastycznych, artystycznych.

Nasz program pracy realizujemy we współpracy z rodzicami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami z lokalnego środowiska (w miarę potrzeb z powiatu, regionu).

Dzięki szeroko rozumianej współpracy dziecko zna otoczenie, środowisko i swoją ojczyznę.

Kadra pedagogiczna doskonali swoje kwalifikacje zawodowe ( posiada wyższe wykształcenie), nauczyciele uczestniczą w warsztatach, szkoleniach dotyczących tzw. pedagogiki środowiska. W pracy z dzieckiem uwzględniają jego indywidualne potrzeby i możliwości, spełniają oczekiwania rodziców. Mamy rozeznane potrzeby środowiska lokalnego, w związku z czym jesteśmy gotowi do świadczenia szerokiego zakresu usług specjalistycznych - mamy sojuszników wspierających nas w tym dziele.

Pracownicy przedszkola okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do stałego jej doskonalenia

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole...

- wykazuje:

motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,umiejętność koncentracji, wytrwałość,umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami,samodzielność,tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,odporność na stres;

- posiada:

zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych,wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,podstawową wiedzę o świecie,pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności;

- umie:

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;

- rozumie i zna:

prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi,zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania,kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

- nie obawia się:

występować publicznie,reprezentować grupę, przedszkole,chwalić się swoimi pomysłami,wykazywać inicjatywę w działaniu,wyrażania swoich uczuć.

Przedszkole interesuje się losami swoich absolwentów poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem.

NASZA MISJA

Chcemy zatrzymać uwagę dziecka na otaczającej go przyrodzie, zwrócić uwagę na jej

piękno, nadać zmysłowym wrażeniom artystycznych wizji. Nie szczędzimy wysiłku, by dziecko wzrastało w harmonii ze środowiskiem, w poczuciu przynależności do ojczyzny i poczuciu odpowiedzialności za ten wycinek świata.

Nasze Przedszkole:
1.Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2.Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3.Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4.Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5.Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarzadzania placówką.
6.Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

Koncepcja pracy Przedszkola
1.Opracowanie i wdrożenie systemu strategicznego zarządzania przedszkolem.
2.Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
3.Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego poszerzoną o kształcenie umiejętności językowych, komputerowych, działalność teatralną, muzyczną, plastyczną, zdrowotną, ekologiczną.

Cele ogólne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .
2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu
1. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem

1. Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

2. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

3. Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

Cele szczegółowe

• Realizacja założeń reformy oświatowej.

• Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

• Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

• Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

• Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

• Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.

• Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.

• Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji

i wychowania dzieci.

• Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

• Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,

• Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

• Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

• Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

• Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

• Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

• Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

• Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

• Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.

• Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

• Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

• Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

• Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

• Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

• Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

• Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

• Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji

w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Nasze cele w pracy wychowawczo – dydaktycznej

* stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dzieci,
* rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
* kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
* wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
* stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
* nauka przez aktywne działanie,
* głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
* okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
* włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1.Zasada indywidualizacji
2.Zasada integracji
3.Zasada wolności i swobody działania
4.Zaspakajanie potrzeb dziecka
5.Zasada aktywności
6.Organizowania życia społecznego

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

· Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne

mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki,

· Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała

i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

· Opowieść ruchowa,

· Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

· Praca szkolna K.Orffa,

· Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

· Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA –

zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

· Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych,

relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

· Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania,

· Relaksacja,

· Techniki parateatralne,

· Bajkoterapia,

· Zabawy paluszkowe,

· Drama,

· Pantomima,

· Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

W naszym przedszkolu praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona będzie na podstawie Programu edukacji przedszkolnej wspomagającego rozwój aktywności dzieci "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody wydawnictwa WSiP. Program ten jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Program "Od przedszkolaka do pierwszaka" uzupełniany będzie przez wybrane treści programów: "Dziecięca matematyka" prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, "Edukacja zdrowotna" K. Dudkiewicz i K. Kamińskiej, model edukacyjny autorstwa Elżbiety Czerwińskiej „Naturalna nauka języka".

Ponadto w pracy z dziećmi wykorzystuje się programy własne placówki:

• „Już maluszki nie płaczą" - program adaptacyjny;

• „Żyj w zgodzie z przyrodą" - program ekologiczny;

• „Moja mała ojczyzna";

• Program Teatralny;

• „Razem bezpieczniej" – program profilaktyczny.

Realizując wyżej wymienione programy tworzymy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju oraz zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację na wysokim poziomie.

Projekty, w których nasze przedszkole bierze udział:

ABC higieny jamy ustnej – projekt współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej;„Szkoła dla ekorozwoju" – przedszkole będzie się starało o zdobycie certyfikatu „Zielonej Flagi";„Czyste powietrze wokół nas" – ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antynikotynowej; "Zbieramy makulaturę, oszczędzamy las" – ogólnopolski projekt ekologiczny;"Góra Grosza" – ogólnopolska akcja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej;„Szkolna zbiórka baterii" – ogólnopolski program ekologiczny;„Cała Polska czyta dzieciom" – ogólnopolska akcja promująca czytanie.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
- nasze cele wychowania i nauczania,
- działania zorientowane na dziecko,

- aktualne pory roku,

- święta i uroczystości,
- tradycje przedszkola (kalendarz imprez).

Przedszkole zgodnie z potrzebami rodziców i wyznawanymi przez nich przekonaniami religijnymi umożliwia dzieciom uczestniczenie w zajęciach z religii. Do przedszkola mogą uczęszczać również dzieci innych wyznań.

W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dla dzieci, takie jak:

zajęcia umuzykalniająco-instrumentalne,język angielski,

Wszystkie w/w zajęcia finansowane są przez Organ Prowadzący przedszkole.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

W przedszkolu realizowany jest Program Adaptacyjny „Już maluszki nie płaczą",

mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

bliska więź dziecka z rodzicamibrak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,nadopiekuńczość rodziców,liberalne wychowanie,małe poczucie bezpieczeństwa.

Cele adaptacji:

skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,

ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:

wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opiekąwychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,cykl wizyt w przedszkolu – „dni adaptacyjne",zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację, (nie należy dziecka zawstydzać),umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola.

Pomoc dla rodziców:

zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

zorganizowanie zebrania z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA

Współpraca zespołu pedagogicznego:

tworzenie zespołów zadaniowych,tworzenie rocznych programów,ankiety,arkusze diagnostyczne,raporty,diagnozy,monitoring procesów zachodzących w przedszkolu,dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Współpraca ze studentami

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagogiki specjalnej, ze względu na specyfikę jednego z oddziałów przedszkolnych.. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Cele współpracy:

* dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
* wszechstronny rozwój dziecka,
* nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
* zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,
* przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
* przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,
* przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
* wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
* włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
* zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
* ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,
* promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:
* zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
* zebrania grupowe,
* zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
* konsultacje indywidualne,
* prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
* organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
* organizacja warsztatów integracyjnych dla rodziców,
* organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
* włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
(konkursy, wycieczki),
* angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

* nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

* nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

* informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

* rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

* na życzenie rodzica nauczyciel może napisać informację o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

* informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka:

*przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,

*informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej,

*włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,

*szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

*tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:

*przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,
*zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi

instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form

pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

Cele:
*rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
*satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień ,nagród,
*kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
*kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
*urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej,
*poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.

Współpraca z:
*Urzędem Miasta ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
*Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
*Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,
*Biblioteką Miejską,
*Miejskim Ośrodkiem Kultury,
*Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
*Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
*Związkiem Nauczycielstwa Polskiego,
*Fundacją „Zdążyć z pomocą"
*Sanepidem,

*Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji,

*Nadleśnictwem Celestynów,

*Forum Chrześcijańskie – pomoc najuboższym rodzinom wychowanków.
*Przedszkole sprawuje opiekę nad Oddziałem pediatrycznym Nowego Szpitala w Szprotawie,

poprzez pomoc w wyposażeniu świetlicy dla dzieci (zakup zabawek, układanek, materiałów plastycznych, magnetofonu, itp.).

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

• podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,

• włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

Kierownictwo Placówki
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni DYREKTOR, który:
* sprawuje nadzór pedagogiczny,
* przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
* pełni rolę pracodawcy,
* organizuje pracę nauczycieli,
* inspiruje nauczycieli do działania,
* kieruje działalnością przedszkola,
Na wniosek dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, jest w przedszkolu utworzone stanowisko WICEDYREKTORA, który:
zastępuje dyrektora w zakresie, do jakiego został upoważniony
wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem.

Podział kompetencji
Zadania dodatkowe o szerszym zasięgu dla nauczycieli:
*protokolant Rad Pedagogicznych,
*lider WDN
*współpraca z PPP
*współpraca z biblioteką
*prowadzenie kroniki
*promocja przedszkola
*dekoracja placówki
*organizacja wycieczek
*praktyki studentów i opieka nad stażystami
*święta z udziałem dzieci
*współpraca z innymi instytucjami

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

• ankiet,

• rozmów z nauczycielami, rodzicami,

• obserwacji,,

• obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

• arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

• innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

PROMOCJA PLACÓWKI

Cel: Upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego

Działania promocyjne obejmują:

* prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,
* dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,
* popularyzowanie wychowania przedszkolnego,
* prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,
* organizacja uroczystości,
* zabieganie o notatki w prasie,
* prezentacja w lokalnych mediach,
* dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,
* upowszechnianie informacji o przedszkolu.

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY)

1.Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

2.Wdrożenie w przedszkolu koncepcji rozwoju zrównoważonego.

3.Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

4.Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

• teczek prac i innych dokumentów,

• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

• albumów, kronik,

• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

• rozmów.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy:

* Na terenie budynku przy Wyszyńskiego 1a likwidacja bezużytecznego parkingu i zagospodarowanie terenu mini boiskiem,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

* analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
* dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
* planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

* wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
* zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje,
* doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie promocji przedszkola:

* kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
* zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
* kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom

wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich

praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz

poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy

naszej placówki.

Koncepcję pracy opracowała Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie oraz zatwierdziła do realizacji uchwałą na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2013 r.

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie została zmodyfikowana przez powołany przez Dyrektora zespół, w składzie: Honorata Barej i Anna Dużyńska w dniu 1.09.2014r. oraz przekazana do wiadomości rodziców w dniu 4.09.2014r.

Koncepcja pracy przedszkola jest dostępna na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej placówki.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Wiecej informacji w naszej Polityce Cookies.

  
EU Cookie Directive Module Information