Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Statut Przedszkola

Opublikowano: poniedziałek, 10 luty 2014 Iza Łabudzka

STATUT
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2
W JÓZEFOWIE
tekst jednolity
z 29.08.2017

Rozdział I Postanowienia ogólne.
Rozdział II Cele i zadania przedszkola.
Rozdział III Organy przedszkola i ich kompetencje.
Rozdział IV Organizacja przedszkola.
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
Rozdział VI Oddział integracyjny. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
Rozdział VII Wychowankowie przedszkola.
Rozdział VIII Rodzice.
Rozdział IX Zasady gospodarki finansowej.
Rozdział X Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Miejskie Przedszkole Nr 2 w Józefowie zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną.

2. Siedziba główna przedszkola znajduje się w Józefowie przy ul. Sosnowej 17.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Józefów, które świadczy pomoc w zakresie administracyjno - organizacyjnym, finansowym i prawnym.

4. siedziba organu prowadzącego przedszkole znajduje się w Józefowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

6. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Miejskie Przedszkole Nr 2
ul. Sosnowa 17
05-420 Józefów

7. Nr identyfikacyjny przedszkola NIP 532 163 94 06

8. Nr statystyczny przedszkola REGON 013006136

§ 2

1. Przedszkole działa w oparciu o:
1) Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) ze zmianami
2) Inne akty wykonawcze do Ustawy, w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
3) Niniejszy statut.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący:
1) przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu;
2) przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący;
3) przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 18.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku;
4) maksymalny dzienny czas pracy przedszkola, ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem potrzeb środowiska i wynosi on 11 godzin 30 minut dziennie,

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w Ustawie - Prawo oświatowe i przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspieraniu wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzeniu warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieraniu aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnieniu prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieraniu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, doborze treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianiu poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzeniu sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbaniu o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywaniu do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbaniu o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzeniu sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzeniu warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzeniu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałaniu z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowaniu, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijaniu zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematycznym uzupełnianiu, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematycznym wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzącym do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowaniu zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;
17) tworzeniu sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

3. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 5

1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko powinno osiągnąć gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców (opiekunów prawnych).

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Realizowany w przedszkolu program lub programy wychowania przedszkolnego, zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola na wniosek nauczyciela i po dokonaniu analizy zgodności programu z podstawą programową.

4. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

§ 6

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i P-Poż.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
1) każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek;
2) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc woźną lub innego pracownika przedszkola;
3) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz drugiej osoby (drugi nauczyciel, woźna lub inny pracownik przedszkola – jeden opiekun na 10 dzieci);
4) podczas chwilowej nieobecności nauczyciela dzieci mogą pozostać pod opieką woźnej;
5) za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw odpowiada nauczyciel, któremu powierzono oddział.

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie obowiązku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w drodze do przedszkola lub z przedszkola. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola określa § 20 ust. 1 - 7.

§ 8

1. Praca dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcza jest organizowana w poszczególnych oddziałach przez:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału;
2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy;
3) trzech nauczycieli w przypadku grupy integracyjnej (obecność nauczyciela wspomagającego);
4) w grupach trzylatków dodatkową opiekę sprawuje pomoc nauczyciela.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 9

1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 10

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor powołany przez organ prowadzący placówkę we współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi, stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej placówki - opracowywanie programu rozwoju placówki, wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki;
5) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
6) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
7) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;
9) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów;
10) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
11) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
14) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
15) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;
16) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
17) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, BHP i P-Poż.;
18) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
19) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
20) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
21) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
22) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
23) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
24) powoływanie zespołów nauczycielskich w przedszkolu i nadzorowanie ich pracy;
25) koordynowanie współpracy z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę nad dziećmi;
26) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
27) zapewnianie ochrony danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

7. Dyrektor stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.

8. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

9. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 11

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) podejmowanie uchwał wprowadzających zmiany w statucie;
2) opracowanie i zatwierdzenie planu pracy przedszkola, w tym rocznego planu pracy;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej;
5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy;
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
9) występowanie z wnioskami w sprawach organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
10) zatwierdzanie zmian w statucie przedszkola.

7. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) projekt planu finansowego przedszkola;
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
3) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
5) programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

9. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być zwoływane na wniosek przewodniczącego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady Rodziców organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

10. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

14. Rada Pedagogiczna może powołać spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.

15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

16. Zasady pracy rady określa regulamin jej działalności, o którym mowa w § 11 ust. 5.

§ 12

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

2. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

4. Rada Rodziców:
1) opiniuje statut przedszkola;
2) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola;
3) ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola, w tym również do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem;
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
5) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego.

5. Wyboru Rady Rodziców dokonuje się we wrześniu każdego roku - w jej skład wchodzą przedstawiciele rodzicielskich trójek grupowych, wybieranych na pierwszym zebraniu grupowym (po jednej osobie na oddział).

6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
1) w tym celu Rada Rodziców posiada własne konto;
2) wpłaty na fundusz Rady Rodziców są dobrowolne;
3) środki zgromadzone przez Radę Rodziców są w całości wykorzystywane na realizację wybranych celów statutowych przedszkola.

7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, skarbnika, sekretarza oraz dwie osoby do komisji rewizyjnej.

8. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor przedszkola lub inne zaproszone osoby.

9. Rada Rodziców używa pieczątki o treści:
Rada Rodziców
Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie
ul. Sosnowa 17
05 – 420 Józefów

§ 13

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie.

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, i kształcenia dzieci.

3. Nauczyciele udzielają rodzicom rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

4. Zebrania z rodzicami są organizowane w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w roku szkolnym i przynajmniej dwa razy w roku w grupach organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców lub zajęcia warsztatowe skierowane do rodziców z dziećmi.

5. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.
6. Współdziałanie wszystkich organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy przedszkola.

7. Sprawy sporne pomiędzy dyrektorem, a organami rozstrzyga organ nadzorujący w porozumieniu z organem prowadzącym.

8. Sprawy sporne pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga Dyrektor przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 14

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych oraz przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na remonty bieżące, modernizację oraz prace gospodarczo- porządkowe.

3. Przedszkole jest placówką 10-oddziałową z 2 oddziałami integracyjnymi.

4. Główna siedziba przedszkola mieści się w Józefowie przy ul. Sosnowej 17 (5 oddziałów), poza tym w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1A (4 oddziały) i w budynku przy ul. Parkowej 4 (1 oddział).

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób, a w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych.

6. Grupa integracyjna nie jest grupą, w której realizuje się program przedszkola specjalnego i może być do niej przydzielone każde dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola.

§ 15

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący w terminie do 15 maja danego roku, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i zakładowe organizacje związków zawodowych.

3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci, oddziałów, czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
3) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych przez organ prowadzący;
4) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one zajęcia wyodrębnione;
5) terminy przerw w pracy przedszkola.

4. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 16

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat

2. W szczególnych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci w wieku 2,5 lat

3. Dzieci niepełnosprawne mogą uczęszczać do przedszkola do 9 roku życia, o ile uzyskają odroczenie obowiązku szkolnego.

4. Sposób rekrutacji określają szczegółowo Zasady Naboru do Przedszkola opracowywane przez organ prowadzący i podawane do publicznej wiadomości w terminie rekrutacji.

§ 17

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:
1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez MEN;
2) programu wychowania przedszkolnego wybranego i zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną;
3) programów własnych placówki;
4) planu pracy rocznej;
5) miesięcznych planów pracy w poszczególnych grupach;
6) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planów terapeutycznych zawartych w IPET (Indywidualnym Programie Edukacyjno - Terapeutycznym).

2. Organizację codziennej pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, zajęcia i formy aktywności dzieci.

4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z aktualną podstawą programową, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

6. Warunki organizowania nauki religii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. (Dz. U. 1992 nr 36 poz. 155) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2017 r. poz. 1147).

§ 18

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do 8.45

6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej (do godziny 9.00) osobiście lub telefonicznie.

7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 18:00.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji nauczycieli określa:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) i odpowiednie związane z nią akty prawne.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania innych pracowników niebędących nauczycielami określa Kodeks Pracy, ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962.)

§ 20

1. W przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz specjaliści posiadający wykształcenie określone w przepisach prawnych wymagane do zajmowanego przez nich stanowiska i wykonywanych zadań.

2. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel lub specalista jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi placówki wypis z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełnienia warunku o niekaralności.

3. Jako specjalistów w przedszkolu zatrudnia się pedagoga specjalnego, logopedę, psychologa oraz rehabilitanta w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

4. Oddział integracyjny prowadzą nauczyciele prowadzący i nauczyciel wspomagający.

5. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

6. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, rozwijanie jego zdolności i zainteresowań;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5) tworzenie i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas ich pobytu w przedszkolu,;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną;
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
8) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie i właściwe poszanowanie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych;
9) podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
10) przeprowadzenie w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
11) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich;
12) aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

7. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece wychowanków.

8. Nauczyciel prowadzi dokumentację przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej w dzienniku zajęć oraz dokumentację ustaloną przez Radę Pedagogiczną.

9. Nauczyciel współdziała z rodzicami, lub prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;
2) ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączenia rodziców w działalność przedszkola;
4) inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

11. Nauczyciel ma prawo:
1) do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych;
2) podnoszenia kwalifikacji i uzyskiwania stopni awansu zawodowego;
3) tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i za zgodą Dyrektora;
4) decydowania o podręcznikach i stosownych środkach dydaktycznych.

12. Nauczyciel wychowawca grupy integracyjnej w szczególności:
1) zapoznaje się z dokumentacją dziecka niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami specjalistów) oraz z charakterystyką i diagnozą dokonaną przez nauczyciela wspierającego;
2) dokonuje wyboru konkretnych programów oraz podręczników nauczania (po konsultacji z nauczycielem wspierającym);
3) przekazuje nauczycielowi wspierającemu plany pracy;
4) przygotowuje, po uzgodnieniu z nauczycielem wspierającym, pomoce dydaktyczne, różnorodne wersje ćwiczeń;
5) współpracuje z nauczycielem wspierającym przy układaniu indywidualnego programu lub planu nauczania dla każdego dziecka;
6) ustala metody i formy pracy na zajęciach oraz opracowuje wspólnie z nauczycielem wspierającym przebieg konkretnych ćwiczeń;
7) przygotowuje i organizuje imprezy oraz uroczystości wspólne lub po konsultacji z nauczycielem wspierającym, tak aby dziecko niepełnosprawne osiągnęło zadowolenie i sukces;
8) buduje wzajemne zrozumienie i działa na rzecz wszystkich dzieci;
9) organizuje spotkania z rodzicami w celu kształtowania prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych żyjących w tzw. otwartym społeczeństwie;
10) przekazuje treści wychowawcze wynikające z naturalnych sytuacji, które mają miejsce podczas zajęć, uwrażliwia dzieci na poszanowanie inności każdego człowieka, jego godności, autonomii.

13. Nauczyciel wspomagający w szczególności:
1) dokonuje szczegółowej diagnozy, tak, aby dała ona początek sformułowaniu oddziaływań dydaktycznych (realizacja kolejnych zadań, kolejnych elementów programu edukacyjno-terapeutycznego);
2) udziela dzieciom niepełnosprawnym pomocy z wykorzystaniem w pracy specjalnych metod i odpowiednio dostosowanych pomocy dydaktycznych;
3) opracowuje wraz z nauczycielem strategię zajęć, aby nauczanie dzieci niepełnosprawnych było skuteczne i uwieńczone sukcesami;
4) wspiera integrację między dziećmi (między innymi podczas spotkań dzieci na imprezach i uroczystościach przedszkolnych);
5) buduje integrację pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
6) buduje integrację pomiędzy nim samym a nauczycielem wychowawcą;
7) wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych przez kształtowanie u nich prawidłowej postawy wobec własnego dziecka, informowanie na bieżąco o pracy dziecka na zajęciach, udzielanie porad dotyczących korzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji społecznych;
8) bierze aktywny udział w bieżącej pracy grupy, prowadzi wspólnie z nauczycielami przedszkola zajęcia edukacyjne;
9) prowadzi zajęcia indywidualne z zakresu terapii pedagogicznej dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci;
10) aktywnie uczestniczy w pracy Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
11) prowadzi dokumentacje terapeutyczną w ramach IPET-ów.

14. Podczas nieobecności dyrektora, w placówce zastępuje go wicedyrektor. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a dyrektorem. Ponadto:
1) współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną przedszkola;
2) współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez hospitowanie nauczycieli oraz udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy;
4) przydziela dodatkowe czynności nauczycielom;
5) sprawuje nadzór nad realizacją planu dydaktyczno – wychowawczego;
6) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie zalecane przez dyrektora;
7) organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli;
8) zatwierdza miesięczne plany opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawcze;
9) dysponuje środkami finansowymi przedszkola w czasie nieobecności dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykonanie;
10) w przypadku nieobecności dyrektora reprezentuje placówkę na zewnątrz.

15. Do zakresu obowiązków nauczyciela logopedy należy:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
4) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
6) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,
7) w miarę potrzeby udział w pracy Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;
8) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej, w tym również wchodzącej w skład IPET-ów

16. Do zakresu obowiązku psychologa należy:
1) rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia;
2) prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających rozwojowi;
3) prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci;
4) konstruowanie samodzielnych - lub przy współudziale pedagoga specjalnego (nauczyciel wspomagający) - opinii psychologicznych, opinii psychologiczno-pedagogicznych na temat zaobserwowanego funkcjonowania dziecka;
5) wspieranie mocnych stron dziecka;
6) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci;
7) współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków;
8) współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej;
9) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
10) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa, udzielanie konsultacji;
11) prowadzenie wewnętrznych warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli;
12) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych;
13) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji psychologicznej, w tym również wchodzącej w skład IPET-ów;
14) udział w pracy Zespołów ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 21

1. W przedszkolu funkcjonują stałe i doraźne zespoły nauczycielskie powoływane przez Dyrektora w celu planowania, organizowania, koordynowania i ewaluacji zadań wyznaczanych przez cele statutowe placówki.

2. Zespoły nauczycieli mogą liczyć w zależności od potrzeb od 2 do 6 osób.

3. Stałe i doraźne zespoły nauczycieli mogą liczyć od 3 do 6 osób wyznaczonych przez dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor przedszkola może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych, zmiany rodzaju przydzielonych zadań czy innych, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

5. Każdy nauczyciel może uczestniczyć w pracy kilku zespołów.

6. Praca zespołów stałych jest dokumentowana.

7. W przedszkolu funkcjonuje:
1) Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej;
2) Zespół ds. Statutu;
3) Zespół ds. Ewaluacji Wewnętrznej;
4) Zespół ds. Diagnozy Dzieci Objętych Rocznym Przygotowaniem Przedszkolnym;
5) Zespół ds. promocji
6) inne zespoły zadaniowe.

§ 22

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości.

2. W przedszkolu zatrudnia się:
1) główną księgową;
2) referenta do spraw administracyjnych (kadrowa);
3) referenta do spraw zaopatrzenia (intendent);
4) robotnika gospodarczego;
5) szefa kuchni, pomoce kucharza;
6) woźne;
7) pomoce nauczycielki (w grupie dzieci 3-letnich lub w grupie integracyjnej).
3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników ustala Dyrektor.

4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks Pracy.

5. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci.

6. Każdemu pracownikowi dyrektor powierza określony zakres obowiązków.

1. Zasady zgodnej i opartej na wzajemnym szacunku współpracy pomiędzy pracownikami przedszkola określone są w kodeksach etyki pracowników.

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

§ 23

1. Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy integracyjnej uwzględnia się przygotowanie metodyczne nauczycieli, orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, stan zdrowia dziecka.

2. Do grupy integracyjnej kwalifikuje się dzieci, które nie zagrażają swoim zachowaniem bezpieczeństwu własnemu i rówieśników.

3. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

4. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z dzieckiem.

5. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka.

§ 24

1. W przedszkolu jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Rodzic ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz nie wyrazić zgody na udział dziecka w danej formie pomocy.

4. Rezygnację z pomocy wyraża w formie pisemnej.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści zatrudniani w przedszkolu, w szczególności psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny - nauczyciel wspierający.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców dziecka; nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem; poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; pomocy nauczyciela, dyrektora przedszkola, pielęgniarki środowiska nauczania, asystenta edukacji romskiej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; porad i konsultacji.
1) zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy zajmuje się powołany przez Dyrektora zespół, składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem.

9. Pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez Dyrektora osoba.

10. O objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną, formach, wymiarze godzin i okresie jej udzielania, przedszkole informuje rodziców dziecka pisemnie

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA.

§ 25

1. Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego zgodnie z zasadami zaspokajania potrzeb dziecka, aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji.

2. Dziecko w przedszkolu ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej zgodnie z prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) poszanowania własności;
4) opieki i ochrony;
5) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
6) akceptacji jego osoby;
7) wypoczynku i czasu wolnego;
8) do informacji i znajomości swoich praw;
9) do korzystania z dóbr kultury;
10) do swobody myśli, sumienia i wyznania;
11) do zagwarantowanych warunków sprzyjających jego rozwojowi.
12) bezpiecznych i higienicznych warunków
13) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej

3. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
1) przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad bezpieczeństwa;
2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
3) szanować mienie przedszkola;
4) zachowywać porządek i czystość;
5) zgodnie współdziałać w zespole;
6) szanować prawa innych, w tym do zabawy;
7) szanować wytwory pracy innych;
8) stosować formy grzecznościowe;
9) akceptować indywidualność każdego dziecka;
10) przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
11) polubownie rozwiązywać konflikty;
12) dbać o swój wygląd;
13) informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach;

ROZDZIAŁ VIII

RODZICE

§ 26

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby pełnoletnie zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) przestrzeganie godzin pracy przedszkola;
6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
8) przestrzeganie zasad higieny i BHP na terenie przedszkola.

§ 27

1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach oraz nie mogą być podawane żadne leki oraz inne medykamenty.

2. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych.

3. Nie przyprowadzamy dzieci, które mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii – zaświadczenie od alergologa), są przeziębione lub chore, są w trakcie leczenia antybiotykowego, po urazach złamania kończyn górnych lub dolnych (gips), mają inne objawy świadczące o przeziębieniu lub chorobie.

4. W przypadku zachorowania dziecka powiadamia się rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.

5. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz niemożności skontaktowania się z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka decyzje podejmuje Dyrektor przedszkola. W takich wypadkach wzywane jest pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia).

§ 28

1. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować i współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego skutecznego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy nauczyciela w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
3) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków, propozycji oraz uwag dotyczących pracy przedszkola;
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa tj. radę rodziców.

§ 29

Do form współpracy przedszkola i rodziców zaliczamy między innymi:
1) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem;
2) zebrania ogólne i grupowe;
3) kąciki dla rodziców;
4) zajęcia otwarte, warsztaty
5) wspólne uroczystości i imprezy;
6) ankiety;
7) inne formy zaproponowane przez rodziców lub radę pedagogiczną.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 30

1. Przedszkole jest samodzielną jednostką budżetową.

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie aktualnych przepisów regulujących działalność jednostek budżetowych.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Urząd Miasta w Józefowie,
2) rodziców – w formie opłaty godzinowej za pobyt dziecka w przedszkolu ponad pięć bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 31

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie pięciu bezpłatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu (od godziny 8.00 do 13.00)

2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 bezpłatnych godzin dziennie, ustala się zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Józefowie.

3. W czasie dziennego pobytu w przedszkolu dzieci mają prawo do korzystania z trzech posiłków. Koszt wyżywienia dzieci pokrywają rodzice.

4. Z wyżywienia w przedszkolu składającego się z dwóch posiłków (śniadania i obiadu), może również korzystać personel przedszkola. Koszt wyżywienia dla personelu oblicza się na odrębnych zasadach w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym odrębnie na każdy rok szkolny zarządzeniu.

5. Opłaty przyjmowane są poprzez wpłatę na konto przedszkola.

6. W przypadku zalegania z opłatami za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu Dyrektor pisemnie powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi przedszkola.

2. Regulaminy działalności uchwalone przez inne organy działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 33

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń;
2) udostępnianie statutu zainteresowanym przez dyrektora przedszkola;
3) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

§ 34

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki, dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej i rodzajów tej dokumentacji.


§ 35

1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane po zmianie przepisów wykonawczych oraz na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców, po uzyskaniu pozytywnej opinii wszystkich organów przedszkolnych.

2. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane drogą nowelizacji w formie uchwały na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przekazane do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. W przypadku wprowadzenia więcej niż dziesięciu zmian, Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do wydania tekstu jednolitego statutu przedszkola.

§ 36

1. Traci moc Statut Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie ul. Sosnowa 17 z dnia
30 sierpnia 2016 r.

2. Test jednolity niniejszego statutu został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 2 w Józefowie w dniu 29.08.2017 r.

Rada Pedagogiczna

Dyrektor Przedszkola

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Wiecej informacji w naszej Polityce Cookies.

  
EU Cookie Directive Module Information