Regulamin Rady Rodziców

Opublikowano: poniedziałek, 10 luty 2014 Iza Łabudzka

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie ulica Sosnowa 17

Rada Rodziców działa na podstawie

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007r.
- art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)
- art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),
- art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),
- art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),
- art. 54 (kompetencje rady rodziców),
- art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami w szczególności:
- art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
- art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.
Statutu Przedszkola
Regulaminu Rady Rodziców

I. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa cele , zadania i organizację Rady Rodziców w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w Józefowie ulica Sosnowa 17.
2. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
3. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
4. Rada rodziców posługuje się pieczątką, w brzmieniu:

Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Nr 2
05-420 Józefów
ul. Sosnowa 17.

II. Skład struktura rady, tryb powoływania członków

Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców. Stanowią oni przedstawicielstwo rodziców poszczególnych grup.
Wybór nowych członków rady rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie:
· indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady,
· propozycji członków Rady Rodziców, rodziców bądź dyrektora.
Rada składa się z co najmniej 1 przedstawiciela z poszczególnych grup.
Odstąpienie od udziału w działalności rady rodziców może nastąpić w drodze:
złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
odwołania na wniosek rodziców, członków Rady po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.
Kadencja Rady trwa 3 lata.
Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
Działalnością Rady kieruje Przewodniczący Rady wspólnie z wiceprzewodniczącym sekretarzem i skarbnikiem.
Na pierwszym posiedzeniu rady rodziców, rada powołuje Prezydium Rady. Prezydium Rady stanowi organ wykonawczy Rady.
W skład Prezydium wchodzą:
· przewodniczący
· zastępca przewodniczącego
· sekretarz
Rada rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 2 członków.
Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie.

III. Cele , zadania i kompetencje rady

1. Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
a) współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym , wychowawczym i dydaktycznym,
b) wspierania działalności opiekuńczej przedszkola , zwłaszcza w dziedzinie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
c) uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci,
d) pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola,
e) pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych,
f) wspieranie działalności kulturalnej , artystycznej i sportowej dzieci,
g) współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,
h) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
i) współpraca ze środowiskiem lokalnym,
j) prezentowanie rodzicom dzieci uczęszczającym do przedszkola informacji na temat działalności finansowej Rady Rodziców,
k) prezentowanie Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej opinii rodziców na temat istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola,
l) współpraca z Dyrektorem Przedszkola i Radą Pedagogiczną w zakresie planowania i organizowania pracy przedszkola , a w szczególności opiniowania dokumentów związanych z wychowaniem i opieką dzieci.

2. Rada ponadto może:
a) występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jego dyrektora lub innego nauczyciela. Wnioski kierowane przez Radę mają dla organu charakter wiążący;
b) z własnej inicjatywy oceniać sytuację oraz stan placówki i występować z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach zajęć pozaobowiązkowych;
c) w celu wspierania działalności przedszkola gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

IV. Organizacja pracy

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Prezydium Rady poprzez ogłoszenie: terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7- dniowym), z wyznaczeniem miejsca posiedzenia i porządku obrad. Ogłoszenie wywieszane jest przez przewodniczącego rady lub sekretarza na tablicy ogłoszeń.
3. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy własnej Prezydium Rady lub na wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady.
4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym dyrektor przedszkola.
5. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.

V. Tryb podejmowania uchwał

Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych.
Uchwała Rady w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów oddanych.
Uchwały Rady są zaprotokołowane przez sekretarza rady.
Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie rady rodziców może być podjęta większością głosów, członków obecnych na zebraniu Rady.

VI. Sposób dokumentowania posiedzeń

Zebrania rady są protokołowane przez sekretarza rady i stanowią dokumentację przedszkola przechowywaną w kancelarii placówki.
Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w ciągu 7 dni. Protokół z zebrania podpisuje przewodniczący i protokolant przy aprobacie rady.
Członkowie rady są zobowiązani w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu. Na następnym spotkaniu rada decyduje o wprowadzeniu do protokołu zgłoszonych poprawek.

VII. Prawa i obowiązki prezydium i członków rady

Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:
· kierowanie całokształtem prac rady rodziców;
· opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
· współdziałanie ze wszystkimi członkami rady rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
· zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców;
· kierowanie działalnością finansową rady rodziców;
· przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów rady rodziców dotyczących działalności przedszkola;
· opracowanie rocznego sprawozdania z działalności rady w celu przedstawienia go na ogólnym zebraniu rodziców.
Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:
· czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców;
· sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty;
· 1 x na kwartał podawanie do wiadomości ogółowi rodziców stanu operacji finansowych rady;
· przekazanie funkcji skarbnika zarówno w okresie kadencji jak i po jej zakończeniu, powinno być dokonane protokolarnie, po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez komisję rewizyjną;
· skarbnik może przekazać swoje obowiązki osobie upoważnionej przez radę rodziców, a fakt ten musi zostać zaprotokołowany.
Zadaniem komisji rewizyjnej rady rodziców jest:
· dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie rady rodziców i zdawanie sprawozdania na forum rady oraz informowanie o tym ogółu rodziców;
· kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.
Zadaniem sekretarza rady jest:
· sporządzanie protokołów z posiedzeń prezydium rady, wywieszanie zawiadomień o terminach posiedzeń rady i porządku obrad;
· załatwianie spraw administracyjnych związanych z działalnością rady.

VIII. Zasady działalności finansowej rady rodziców

Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł ustalonych na posiedzeniu rady.
Dokumentację i ewidencję wpływów i wydatków z funduszu rady prowadzi skarbnik - osoba upoważniona przez ogół rady.
Wpłaty na fundusz rady zbierane są i dokumentowane na kwitariuszach KP (wpływów kasowych) i ewidencjonowane w raportach kasowych.
Rada może zlecić zbieranie składek wyznaczonej osobie na podstawie zawartej umowy na dany rok szkolny.
Wydatki z funduszu Rady dokonywane są w myśl uchwał rady i realizowane na podstawie rachunków i dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez Przewodniczącego rady i Dyrektora Przedszkola.
Środki, o których mowa w punkcie 1 przeznaczone są w szczególności na:
· organizowanie imprez kulturalno - oświatowych i wycieczek dla dzieci,
· finansowanie upominków oraz imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci,
· opłacenia koncertów , teatrzyków,
· finansowanie paczek „Mikołajkowych"
· innych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rady.
IX. Postanowienia końcowe

W realizacji swoich zadań rada współpracuje z funkcjonującą w placówce radą pedagogiczną.
Działalność rady przedszkola jest zgodna z obowiązującym prawem jeżeli uchwały i decyzje są sprzeczne z interesami placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.
Kadencja rady trwa 3 lata, ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej rady, co powinno nastąpić nie później niż do 2-ch tygodni od odbycia się zebrań grupowych.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Wiecej informacji w naszej Polityce Cookies.

  
EU Cookie Directive Module Information