Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon

Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa

Opublikowano: środa, 06 maj 2020 Lidia Poszalska

Zarządzenie nr 42/2020
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Józefów, w okresie epidemii.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713)i art. 57 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), zarządza się, co następuje:


§1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, zwanych dalej „placówkami wychowania przedszkolnego”, dla których organem prowadzącym jestMiasto Józefów, w okresie obowiązywania stanu epidemii, o której mowa w ustawiez dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegania, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), zwanym dalej „okresem epidemii”.

§2.

1. Z dniem 11.05.2020 roku wznawia się realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych
w siedzibie, placówki wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opieką przedszkolną”, na warunkach organizacyjnych i sanitarnych określonych wwytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 30 kwietnia 2020 na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, zwanych dalej „wytycznymi” oraz niniejszego zarządzenia.
2. Placówki wychowania przedszkolnego będą otwarteod poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00-16.00.
3. Placówki wychowania przedszkolnego organizują opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały do danej placówki przed dniem 12 marca 2020 r.
4. Dyrektor przedszkola, szkoły w której zorganizowano oddział przedszkolny, zwany dalej „dyrektorem” na podstawie norm ustalonych w wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w części „organizacja opieki w podmiocie” tiret 3 i 4, ustala liczbę dzieci jaka może korzystać z opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

§3.

1. Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego, do której dziecko uczęszczało przed dniem 12 marca 2020 r.
3. W przypadku, gdy do placówki wychowania przedszkolnego wpłynęło więcej wniosków rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie wskazanym w §2 ust. 3 zarządzenia, dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice:
1) nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
2) są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
3) są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§4.

1. W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica, dyrektor udziela odpowiedzi o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej.
2. Odmowa zapewnienia opieki przedszkolnej zawiera uzasadnienie i przekazywana jest drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku możliwości przesłania odmowy w trybie określonym w ust. 3, dyrektor powiadamia rodzica telefonicznie i sporządza w tej sprawie notatkę.
4. Na stronach internetowych placówki wychowania przedszkolnego, publikowane są bieżące informacje o organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii, w tym
w szczególności:
1) liczba dzieci, dla których placówka wychowania przedszkolnego organizuje opiekę przedszkolną w okresie epidemii;
2) wzór wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii o którym mowa w §3 ust. 1 zarządzenia, w formie edytowalnej dostosowany do danej placówki wychowania przedszkolnego;
3) adres poczty elektronicznej za pośrednictwem której rodzic może złożyć wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia i komunikować się
z przedszkolem w innych sprawach wynikających z realizacji zadań przedszkola;
4) wytyczne, o których mowa w § 2 ust.1 zarządzenia i wewnętrzne uregulowania dotyczące organizacji opieki przedszkolnej w okresie epidemii adresowane do rodziców;
5) aktualne komunikaty o organizacji wychowania przedszkolnego w okresie epidemii w szczególności wynikające z wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

§5.

1. Dyrektorzy ustaląorganizację przyprowadzania i odbierania dzieci do placówki wychowania przedszkolnego, z zachowaniem warunków wskazanych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, część organizacja opieki w podmiocie tiret 11-15.
2. W placówce wychowania przedszkolnego mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dyrektorzy wyznaczą pomieszczenie izolowania dziecka, u którego nauczyciele stwierdziliniepokojące objawy choroby, do czasu odebrania go przez rodziców lub opiekunów.
4. Rodzice zobowiązani są do przekazania danych kontaktowych zapewniających szybką komunikację z osobami które mogą odebrać dziecko z palcówki wychowania przedszkolnego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§6.

1. Dyrektor przeprowadza kontrolę gotowości placówki wychowania przedszkolnego do wznowienia opieki przedszkolnej i sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, dyrektor przekazuje Burmistrzowi Miasta Józefowa najpóźniej w dniu wznowienia opieki przedszkolnej.
3. Dyrektor, w każdy piątek przekazuje drogą elektroniczną informacje o realizacji opieki przedszkolnej z minionego tygodnia.

§7.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek wychowania przedszkolnego. 

§8.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Józefowa
i stronach internetowych placówek wychowania przedszkolnego.

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Wiecej informacji w naszej Polityce Cookies.

  
EU Cookie Directive Module Information